Privacybeleid

Algemeen 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt, bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de andere privacyregels. Wij hechten veel belang aan uw privacy en aan het beschermen van uw persoonsgegevens. Ze worden door ons verwerkt voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie, als gevolg van de overeenkomst. We gebruiken ze ook voor beperkte direct marketing (om u inhoudelijk te informeren met inspirerende voorbeelden vanuit praktijkcases en te contacteren tijdens de werkzaamheden) op basis van ons gerechtvaardigd belang.Als VistaLink zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via het contactformulier. Deze privacyverklaring is van toepassing op de geïnteresseerden van VistaLink, door het bezoeken van onze website of via beperkte direct marketing.

Door het gebruik van onze diensten en website, aanvaardt u onvoorwaardelijk deze privacy verklaring. Wij kunnen op elk moment het privacybeleid wijzigen. Daarom is het raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

De inhoud van deze website wordt alleen als informatie verstrekt. Alles wordt in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie op onze site correct en actueel is. VistaLink neemt geen verantwoordelijkheid voor fouten, weglatingen of misleidende verklaringen op deze pagina’s of op enige site die is gekoppeld aan deze pagina's. Het privacybeleid kan veranderen. Alle updates worden op deze pagina geplaatst.

Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden en alle kwesties met betrekking tot deze website vallen onder het Belgisch recht.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

We verzamelen enkel persoonsgegevens wanneer u beslist om identificatiegegevens aan ons, al dan niet via de website, mee te delen: we verzamelen bedrijfsnaam en bedrijfsgegevens, persoonlijke contactgegevens, enz. Verder verzamelen we de inhoud van elke communicatie zolang dit nodig is om u onze overeenkomsten na te komen.
U kan onze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens mee te delen. In dat geval is het wel mogelijk dat bepaalde gegevens verzameld worden via Cookies, bijvoorbeeld om de taal waarin u de website bekijkt te registreren.

 

Bezoekersopties

In het geval dat u zich hebt geabonneerd op een van onze nieuwsbrieven, ontvangt u een e-mail om u uit te schrijven door de instructies te volgen.

 

Cookies

Onze website maakt gebruik van functionele cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Met behulp van cookies kan het gebruik van de website sneller en efficiënter verlopen.  Zij kunnen uw computer of de bestanden erop niet beschadigen.
In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen over bepaalde voorkeuren (taalkeuze, de gebruikte browser, IP-adres,..) en kunnen bepaalde contactgegevens onthouden worden (login, paswoord). Aan de hand van cookies kan u op onze website worden herkend als u deze opnieuw bezoekt en kunnen wij u bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
Cookies stellen ons in staat het gebruik van de website te controleren en te analyseren.
U kunt die cookies altijd weigeren via uw browser instelling. Als u dat doet, is het mogelijk dat de website of delen ervan niet meer naar behoren werken.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die u ons meedeelt

·       Voor de totstandkoming en uitvoering van een met u of uw bedrijf gesloten overeenkomst
·       Om u te informeren over onze oplossingen, nieuwe diensten, om u (nieuws)berichten te verzenden
·       Om onze werking en service te evalueren
·       Om uw vragen te beantwoorden en met u te communiceren

Voor de verwerking van de persoonsgegevens beroepen wij ons op uw toestemming en/of op de noodzaak van de verwerking voor het verlenen van onze diensten aan u, dan wel op een wettelijke verplichting of omwille van een gerechtvaardigd belang.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

We delen uw persoonsgegevens met uw toestemming, indien het nodig is om u onze diensten te verlenen of indien dit wettelijk verplicht is.
We kunnen uw persoonsgegevens wel delen met verbonden ondernemingen of met derde partijen die voor onze rekening gegevensverwerking doen. Wanneer deze dienstverrichters, voor onze rekening, handelen als gegevensverwerker wordt door ons niet toegestaan dat zij deze gegevens gebruiken of bekend maken op een wijze die niet overeenstemt met de gevallen omschreven in deze privacyverklaring.

Wij verkopen de persoonsgegevens die wij hebben verzameld niet aan derden noch geven wij deze aan hen vrij, behoudens de gevallen omschreven in deze privacyverklaring of zoals u ten tijde van de verzameling werd meegedeeld.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook bekend maken:
·       wanneer bepaalde wetgeving of een juridische procedure ons daartoe verplicht,
·       in kader van een onderzoek naar vermoedelijke of actuele frauduleuze en illegale activiteiten.

Wij behouden ons het recht voor om persoonsgegevens over te dragen in het geval wij een deel of het geheel van onze onderneming of van ons vermogen zouden verkopen. Indien een dergelijke verkoop zich voordoet, zullen wij alle redelijke maatregelen treffen om de verkrijger aan te zetten tot een correcte verwerking van de aan ons verstrekte persoonsgegevens en dit op een manier die overeenstemt met deze privacyverklaring

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

VistaLink bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen. Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

Wat zijn uw rechten?

Recht op toegang, verbetering of wissen van gegevens
Het recht op toegang en verbetering kunt u, in overeenstemming met de Belgische Privacywet, te allen tijde uitoefenen. U kunt op gelijk welk moment en in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming, uw recht om gegevens te wissen uitoefenen. Dit kan door een verzoek te verzenden met een kopie van uw identiteitskaart naar info@vistalink.eu.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U heeft het recht om de persoonsgegevens die u ons gegeven heeft in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te ontvangen, al dan niet met de bedoeling de gegevens over te dragen aan een andere partij.

Recht op verzet en klachten
Wanneer u wenst dat wij uw gegevens niet langer verwerken, kan u uw toestemming te allen tijde – geheel of gedeeltelijk - intrekken. Dit kan dan wel tot gevolg hebben dat wij onze diensten niet meer kunnen verlenen. Dit kan door een verzoek te verzenden met een kopie van uw identiteitskaart naar info@vistalink.eu.
Wanneer u een vraag of klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u deze richten aan info@vistalink.eu. Wij verbinden ons ertoe een tijdig gevolg te geven aan deze verzoeken en klachten.
Wanneer u op een bepaald moment vindt dat een van uw rechten niet werden gerespecteerd, kunt u daarenboven ook een klacht neerleggen bij de Belgische Privacycommissie (zie: https://www.privacycommission.be).

Zijn uw gegevens veilig bij ons?

Wij hebben de nodige fysieke, technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik en onthullingen.
Zo krijgen enkel bevoegde personen toegang tot uw gegevens.

Contact opnemen

Indien u verdere vragen heeft over deze privacy verklaring, uw rechten wenst uit te oefenen, of de door u verstrekte gegevens of instellingen wenst te wijzigen, contacteer ons dan via het contactformulier.